U Staré elektrárny 291/11 710 00 Ostrava
en

Employee card will allow foreigners to acquire in a single procedure residence permits as well as work permits

16. 1. 2017

   Novela přinesla v rámci ustanovení § 42g a násl. institut tzv. zaměstnanecké karty pro cizince. Podstatou je usnadnění relativně komplikovaného správního řízení.

Zaměstnanecká karta v sobě obsahuje jak povolení k pobytu, tak také pracovní povolení, které si v případě dřívějšího povolení k pobytu za účelem zaměstnání musel cizinec zajistit samostatně a které bylo přílohou žádosti (tzv. duální charakter karty). Karta se však bude vázat na pracovní pozici, pro niž byla vydána. V případě změny zaměstnavatele nebo pracovní pozice pak musí s touto změnou souhlasit ministerstvo.

Zaměstnanecká karta se má vydávat na dobu, na kterou bude uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, nejdéle pak na dobu 2 let.

Řešení kolize s dosavadní úpravou

Dosavadní zelené karty byly zaměstnaneckou kartou nahrazeny, nicméně nadále trvají tzv. modré karty. Dle přechodných ustanovení se na neskončená řízení zahájená před účinností této novely bude vztahovat právní úprava dřívější. Zelená karta vydaná podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává v platnosti po dobu v ní uvedenou a ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za zaměstnaneckou kartu.

Jak vyplývá z důvodové zprávy k novele, „prodloužení platnosti zaměstnanecké karty a vydání zaměstnanecké karty cizinci, který je držitelem dlouhodobého víza za jiným účelem než zaměstnání a je na území zaměstnán, bude prováděno na základě závazného stanoviska Úřadu práce vydaného na základě žádosti Ministerstva vnitra. Při vydání závazného stanoviska bude Úřad práce přihlížet k situaci na trhu práce.“

Podle důvodové zprávy pak „prodloužení platnosti zaměstnanecké karty a vydání zaměstnanecké karty cizinci, který je držitelem dlouhodobého víza za jiným účelem než zaměstnání a je na území zaměstnán, bude prováděno na základě závazného stanoviska Úřadu práce vydaného na základě žádosti Ministerstva vnitra. Při vydání závazného stanoviska bude Úřad práce přihlížet k situaci na trhu práce.“

Novela neodstranila některé byrokratické překážky

Přestože má zavedení zaměstnanecké karty snížit administrativní zátěž i náklady, pořád trvá jedna ze zásadních překážek, v praxi považovaná v některých případech za přežitek. Jedná se o princip, na kterém je systém podávání žádostí o povolení k pobytu postaven (dlouhodobě a nejen u nás). Žadatel může podat žádost pouze na zastupitelském úřadě České republiky. Logicky tedy nikoliv v České republice, kde přirozeně žádný zastupitelský úřad tohoto státu nenajdeme. Původní myšlenka zákonodárce měla logiku, protože předpokládala, že si cizinec vízum vyřídí ještě před odletem do České republiky. Nicméně situace se změnila a dnes, v době zahraničních investorů, díky kterým zde probíhá neustálá migraci cizinců, pracujících v rámci zahraničních koncernů, je tento způsob podávání žádostí zcela nepraktický a neflexibilní, zatěžující žadatele nadměrnou byrokracií a zbytečnými náklady. Žadatelé jsou totiž mnohdy nuceni okolnostmi přicestovat do České republiky a teprve následně začít vyřizovat povolení k pobytu (do té doby zde většinou může pobývat na základě bezvízového styku). Toto jím sice zákon umožňuje, nicméně relativně komplikovanou formou, kdy jsou nuceni navštívit velvyslanectví ČR (nacházející se logicky zase v jiném státě).

Jiří Klega, advokát

Čtěte zde: Epravo.cz